Urząd pracy

Urzędy i instytucje

Urząd pracy to instytucja zajmująca się badaniem i analizowaniem rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz zajmująca się pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy.

Rejestracja osoby bezrobotnej w urzędzie pracy

Rejestracja osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy wiąże się z dostępem danej osoby do szeregu świadczeń. Należą do nich:

ubezpieczenie zdrowotne (ew. również dla małżonka),
zasiłek dla bezrobotnych (zatrudnienie przynajmniej rok przez ostatnie 18 miesięcy, w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia),
wsparcie finansowe (dodatek aktywizacyjny, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej),
ułatwienia w podjęciu pracy (szkolenia, konsultacje, pośrednictwo, doradztwo).

Osoba rejestrująca się w Powiatowym Urzędzie Pracy musi spełnić następujące warunki:

ukończony 18. rok życia,
brak zarejestrowanej działalności gospodarczej,
nie jest w posiadaniu samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 2 ha,
nie posiada przychodów podlegających opodatkowaniu z działalności rolnej,
nie jest aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności (wyjątkiem jest odbywanie kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego),
nie otrzymuje następujących świadczeń socjalnych:
emerytura,
renta socjalna,
renta szkoleniowa,
renta z tytułu niemożności podjęcia pracy,
zasiłek chorobowy,
zasiłek macierzyński,
zasiłek przedemerytalny,
świadczenie przedemerytalne,
świadczenie rehabilitacyjne.

Urzędy i instytucje
Kościół

Kościół to budynek przeznaczony do celów rytualnych, sakralnych w religii chrześcijańskiej: odprawiania nabożeństw, sprawowania sakramentów, odmawiania modlitw itp. Początki budownictwa kościelnego, jako budynków odrębnych, sięgają IV wieku, wcześniej istniały jedynie kościoły domowe, oraz kaplice w katakumbach. Pod względem rangi czy pełnionej funkcji wyróżnia się: w katolicyzmie bazyliki, archikatedry, katedry, kolegiaty, …

Urzędy i instytucje
Konsulat

Urząd konsularny to urząd państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, funkcjonujący na podstawie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych. Na czele urzędu stoi kierownik urzędu konsularnego, a sam urząd działa na obszarze uzgodnionym z państwem przyjmującym (tzw. okręg konsularny). W zależności od klasy kierownika wyróżnia się urzędy: konsulat generalny konsulat wicekonsulat agencja …

Urzędy i instytucje
Ambasada

Ambasada to stała misja dyplomatyczna, którą kieruje szef misji pierwszej klasy (ambasador). Tą nazwą określany jest także budynek lub lokal zajmowany przez misję. Jest zasadą, iż ambasada znajduje się w stolicy państwa, z którym utrzymywane są stosunki dyplomatyczne. W przypadku krajów członkowskich Wspólnoty Narodów, które wymieniają wysokich komisarzy, odpowiednikiem ambasady …