Starostwo powiatowe

Urzędy i instytucje

Starostwo powiatowe to urząd obsługujący starostę oraz organy powiatu.

Zadania starostwa powiatowego:
Organizację oraz zasady funkcjonowania starostwa określa regulamin organizacyjny uchwalany przez zarząd powiatu.

Do zadań właściwych merytorycznie pracowników starostwa należy m.in.:

obsługa administracyjno-biurowa rady powiatu i komisji rady,
obsługa administracyjno-biurowa młodzieżowej rady powiatu,
obsługa administracyjno-biurowa powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku,
wsparcie zarządu powiatu w wykonywaniu zadań powiatu,
wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia starosty,
wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia zarządu powiatu.

W stosunku do pracowników wykonujących zadania organizacyjne, prawne oraz inne związane z funkcjonowaniem rady, komisji i radnych, uprawnienia zwierzchnika służbowego wykonuje przewodniczący rady powiatu.

W mieście na prawie powiatu zadania starostwa powiatowego wykonuje urząd miasta.

Urzędy i instytucje
Kościół

Kościół to budynek przeznaczony do celów rytualnych, sakralnych w religii chrześcijańskiej: odprawiania nabożeństw, sprawowania sakramentów, odmawiania modlitw itp. Początki budownictwa kościelnego, jako budynków odrębnych, sięgają IV wieku, wcześniej istniały jedynie kościoły domowe, oraz kaplice w katakumbach. Pod względem rangi czy pełnionej funkcji wyróżnia się: w katolicyzmie bazyliki, archikatedry, katedry, kolegiaty, …

Urzędy i instytucje
Konsulat

Urząd konsularny to urząd państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, funkcjonujący na podstawie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych. Na czele urzędu stoi kierownik urzędu konsularnego, a sam urząd działa na obszarze uzgodnionym z państwem przyjmującym (tzw. okręg konsularny). W zależności od klasy kierownika wyróżnia się urzędy: konsulat generalny konsulat wicekonsulat agencja …

Urzędy i instytucje
Ambasada

Ambasada to stała misja dyplomatyczna, którą kieruje szef misji pierwszej klasy (ambasador). Tą nazwą określany jest także budynek lub lokal zajmowany przez misję. Jest zasadą, iż ambasada znajduje się w stolicy państwa, z którym utrzymywane są stosunki dyplomatyczne. W przypadku krajów członkowskich Wspólnoty Narodów, które wymieniają wysokich komisarzy, odpowiednikiem ambasady …