Ministerstwo

Urzędy i instytucje

Ministerstwo to urząd administracji rządowej kierowany przez ministra odpowiedzialnego za wyodrębniony dział administracji rządowej.

Ministerstwa w Rzeczypospolitej Polskiej – w rządzie Mateusza Morawieckiego istnieje 16 ministerstw:

Ministerstwo Aktywów Państwowych (aktywa państwowe; gospodarka złożami kopalin; łączność)
Ministerstwo Edukacji i Nauki (oświata i wychowanie; szkolnictwo wyższe i nauka)
Ministerstwo Finansów (budżet; finanse publiczne; instytucje finansowe)
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (rozwój regionalny)
Ministerstwo Infrastruktury (gospodarka morska; gospodarka wodna; transport; żegluga śródlądowa)
Ministerstwo Klimatu i Środowiska (energia; klimat; środowisko)
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
Ministerstwo Obrony Narodowej (obrona narodowa)
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (praca; rodzina; zabezpieczenie społeczne)
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (rolnictwo; rozwój wsi; rybołówstwo; rynki rolne)
Ministerstwo Rozwoju i Technologii (budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka)
Ministerstwo Sportu i Turystyki (kultura fizyczna; turystyka)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (administracja publiczna; sprawy wewnętrzne; wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (sprawy zagraniczne)
Ministerstwo Sprawiedliwości (sprawiedliwość)
Ministerstwo Zdrowia (zdrowie)

Ponadto status zbliżony do ministerstwa posiada Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, obecnie odpowiedzialna m.in. za obsługę Ministra Cyfryzacji (informatyzacja) oraz Ministra do Spraw Unii Europejskiej (członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej).

Urzędy i instytucje
Kościół

Kościół to budynek przeznaczony do celów rytualnych, sakralnych w religii chrześcijańskiej: odprawiania nabożeństw, sprawowania sakramentów, odmawiania modlitw itp. Początki budownictwa kościelnego, jako budynków odrębnych, sięgają IV wieku, wcześniej istniały jedynie kościoły domowe, oraz kaplice w katakumbach. Pod względem rangi czy pełnionej funkcji wyróżnia się: w katolicyzmie bazyliki, archikatedry, katedry, kolegiaty, …

Urzędy i instytucje
Konsulat

Urząd konsularny to urząd państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, funkcjonujący na podstawie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych. Na czele urzędu stoi kierownik urzędu konsularnego, a sam urząd działa na obszarze uzgodnionym z państwem przyjmującym (tzw. okręg konsularny). W zależności od klasy kierownika wyróżnia się urzędy: konsulat generalny konsulat wicekonsulat agencja …

Urzędy i instytucje
Ambasada

Ambasada to stała misja dyplomatyczna, którą kieruje szef misji pierwszej klasy (ambasador). Tą nazwą określany jest także budynek lub lokal zajmowany przez misję. Jest zasadą, iż ambasada znajduje się w stolicy państwa, z którym utrzymywane są stosunki dyplomatyczne. W przypadku krajów członkowskich Wspólnoty Narodów, które wymieniają wysokich komisarzy, odpowiednikiem ambasady …