Kierownik budowy

Organizacja budowy

Kierownik budowy to z punktu widzenia prawa budowlanego jest to osoba, która kieruje wykonywaniem obiektu budowlanego w określonym miejscu lub jego odbudową, rozbudową czy też nadbudową.

Kierowanie pracami budowlanymi zdefiniowanymi jako budowa jest uznawane za pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Kierownik budowy zobowiązany jest posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w jakiejkolwiek specjalności techniczno-budowlanej definiowanej przez prawo budowlane. Jednakże w przypadku gdy w zakresie wykonywania obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego odbudowy, rozbudowy lub nadbudowy występuje zakres robót budowlanych określony w uprawnieniach budowlanych innych specjalności niż specjalności posiadane przez kierownika budowy inwestor zobowiązany jest ustanowić odpowiednich kierowników tych robót.

Kierownika robót nie należy utożsamiać z kierownikiem innych robót budowlanych takich jak przebudowa, remont, rozbiórka lub montaż obiektu budowlanego.

Kierownik budowy, a także kierownicy robót w zakresie budowy są uznawani za uczestników procesu budowlanego.

W przypadku mniejszych obiektów zakresem robót budowlanych określonych w uprawnieniach do kierowania robotami budowlanymi posiadanych przez kierownika budowy kieruje on sam, jednakże w przypadku większych obiektów budowlanych często potrzeba ustanowienia kierownika robót w zakresie robót przypisanych tej samej specjalności, którą posiada kierownik budowy.