Urzędy i instytucje

Nadleśnictwo

Nadleśnictwo to podstawowa jednostka gospodarcza i organizacyjna w strukturze Lasów Państwowych. Zadaniem nadleśnictwa jest prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania drewna, a także melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg leśnych i budowli związanych z gospodarstwem leśnym. Na czele nadleśnictwa stoi nadleśniczy kierujący całokształtem działalności …

Urzędy i instytucje

Starostwo powiatowe

Starostwo powiatowe to urząd obsługujący starostę oraz organy powiatu. Zadania starostwa powiatowego: Organizację oraz zasady funkcjonowania starostwa określa regulamin organizacyjny uchwalany przez zarząd powiatu. Do zadań właściwych merytorycznie pracowników starostwa należy m.in.: obsługa administracyjno-biurowa rady powiatu i komisji rady, obsługa administracyjno-biurowa młodzieżowej rady powiatu, obsługa administracyjno-biurowa powiatowej komisji bezpieczeństwa i …

Urzędy i instytucje

Żłobek

Żłobek obecnie to zakład opiekuńczy w ramach struktur pomocy społecznej (w przeszłości w ramach struktur opieki zdrowotnej) dla dzieci w wieku od 20 tygodni do około trzech lat, których rodzice lub opiekunowie pracują poza domem. Żłobek zapewnia dzieciom żywienie, zabiegi pielęgnacyjno-zdrowotne, opiekę wychowawczą oraz niekiedy zajęcia edukacyjne (m.in. języki obce, …

Urzędy i instytucje

Przedszkole

Przedszkole to instytucja opiekuńczo-wychowawcza, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat – w szczególnych przypadkach od 2 do rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Cele i zadania przedszkola są zawarte w aktach prawnych takich jak Prawo oświatowe, statucie przedszkola, zarządzeniach, regulaminach i wewnętrznych procedurach. Ogólne zadania przedszkola do przygotowania przedszkolnego …

Urzędy i instytucje

Organizacja

Organizacja społeczna to w rozumieniu polskiego Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) organizacja zawodowa, samorządowa, spółdzielcza, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna. Organizacja społeczna w przypadku spełnienia określonych przesłanek jest uprawniona do wzięcia udziału w postępowaniu administracyjnym, postępowaniu sądowoadministracyjnym, postępowaniu cywilnym (organizacje pozarządowe) lub postępowaniu karnym. Rodzaje organizacji społecznych Mianem organizacji społecznych określa …

Urzędy i instytucje

Fundacja

Fundacja to forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych. Fundacja jest zakładem, w odróżnieniu od np. stowarzyszeń, związków zawodowych, partii, samorządów zawodowych i innych …

Urzędy i instytucje

Prawnik

Prawnik – w odniesieniu do kobiet dopuszczalna jest forma prawniczka to osoba pełniąca funkcję lub zawód albo posiadająca wykształcenie prawnicze. Rozumienie tego pojęcia jest niejednolite i zależy od takich czynników jak kultura prawna, czas czy przyjęte teorie socjologiczne. Teorią pojęcia „prawnik” zajmuje się komparatystyka prawnicza. Nazwa „prawnik” wywodzi się z …

Urzędy i instytucje

Instytucja

Instytucja (nauki o zarządzaniu) to organizacja będąca zespołem współdziałających osób wyposażonych w zasoby. Pojęcie instytucji jest tożsame z pojęciem organizacji w znaczeniu rzeczowym. W tym sensie używa się terminu instytucja rozumiejąc ją jako twór społeczny, czyli „rzecz zorganizowaną”, w której skład wchodzą ludzie i ich aparatura. Również A. Bednarski pojęcia …